O projekcie

Projekt „Aktywni na wielkopolskim rynku pracy! – III edycja” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja Zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r.- 31.08.2020 r.

CEL

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy, w tym zwiększenie aktywności zawodowej i poziomu zatrudnienia 80 osób (48 kobiet, 32 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), należących do jednej z poniższych grup: 

 • osoby długotrwale bezrobotne, 
 • kobiety, 
 • osoby z niepełnosprawnościami, 
 • osoby o niskich kwalifikacjach, 
 • osoby w wieku 50 lat i więcej, 

mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych - zgodnie z OSI, z wymienionych powiatów woj. wielkopolskiego: śremski, średzki, słupecki, wrzesiński, gnieźnieński, kościański, grodziski, pleszewski, koniński.

W ramach projektu każdy z uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu określonych w Indywidualnym Planie Działania.

1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym celem zidentyfikowania potrzeb uczestników w zakresie wsparcia, jakie ma być mu udzielone w ramach projektu.

 Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu

2. Poradnictwo zawodowe- szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy- zajęcia grupowe, których celem jest nabycie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, poznanie szans i zagrożeń występujących na współczesnym rynku pracy.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały dydaktyczne
 • Catering podczas zajęć (lunch)

3. Szkolenia zawodowe – Skierowanie uczestnika na dane szkolenie będzie odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy. Tematyka szkolenia będzie wypadkową analizy kompetencji i predyspozycji uczestnika (z uwzględnieniem cech psychofizycznych, w tym jego niepełnosprawności) oraz popytu na pracowników (o konkretnych umiejętnościach). Szkolenia realizowane w ramach projektu prowadzić będą do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie lub powiatach, z których pochodzą uczestnicy w oparciu o dane wynikające z Barometru zawodów aktualnego na dzień organizacji szkolenia. Efektem szkolenia, który osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem),

Uczestnikom zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe

4.  3, 4 i 5-miesięczne staże zawodowe – celem stażu zawodowego u przedsiębiorcy jest nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Przy doborze stażu będą brane pod uwagę zarówno dotychczasowe kwalifikację jak i kwalifikacje zdobyte w ramach projektu.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów badań lekarskich
 • Ubezpieczenie NNW
 • Stypendium stażowe

5. Pośrednictwo Pracy– indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Celem pośrednictwa pracy jest wybór zawodu dla każdego Uczestnika Projektu zgodnie z jego kompetencjami i kwalifikacjami, obejmujące m.in.  udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, poszukiwanie ofert pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu 
 • Materiały dydaktyczne

Zapewniamy: 

 • profesjonalną kadrę doradców, wykładowców, trenerów i pośredników pracy; 
 • dogodne terminy poszczególnych form wsparcia; 
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe 
 • catering podczas grupowych warsztatów 
 • zwrot kosztów dojazdu ; 
 • wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych i stażowych; 
 • szansę na trwałe zatrudnienie;

PLANOWANE EFEKTY

Podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

 • min. 42% osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigrancji, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 (włącznie)

 WARTOŚĆ PROJEKTU: 671 444,50 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 570 727,82 PLN