look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

O projekcie

Projekt „Aktywni na wielkopolskim rynku pracy! – III edycja” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja Zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r.- 31.12.2020 r.

Dla kogo

Projekt skierowany jest do 80 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), należące do jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej ...

Rekrutacja

Planowany termin rekrutacji uczestników:

I tura: listopad 2019 r. - styczeń 2020 r.

II tura: luty - kwiecień 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy wraz z Regulaminem Projektu są dostępne w zakładce REKRUTACJA...

Aktualności

Planowane efekty

Podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

  • min. 42% osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigrancji, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 (włącznie)